Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Ερευνητικά έργα

Υπολογιστική Εμβιομηχανική με έμφαση στους Σκληρούς και Μαλακούς Ιστούς

Περιοχή έρευνας: Υπολογιστική Εμβιομηχανική με έμφαση στους Σκληρούς και Μαλακούς Ιστούς. Προσομοίωση ορθοδοντικών Μετακινήσεων, οδοντικών εμφυτευμάτων, εμφυτευμάτων ισχίου, οστεοσυνθέσεων πτέρνης, συμπεριφοράς της σπονδυλικής στήλης, κλπ. Μοντέλα ιστοτεχνολογίας (tissue engineering). 

Τίτλος Ερευνητικού Έργου:

1) CAO (Computer Aided Orthodontics), BIOMED1: 1993-1995

2) ISYDENT: Integrated Systems for Patient Dependent Treatment Planning and Execution in Dental Care. EU-project: Accompanied Measures in Life Sciences. Συνεργασία 7 Ευρωπαίων εταίρων (Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία).

3) ΕΠΕΑΕΚ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

4) ΠΕΝΕΔ 2001: Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας οδοντικών αποκαταστάσεων με μεταλλικά εμφυτεύματα.

5) ΠΕΝΕΔ 2003: Πειραματική και αριθμητική μελέτη της αντοχής και της μηχανικής συμπεριφοράς ορθοπεδικών μοντέλων για την τεκμηρίωση εμβιομηχανικών δεδομένων μείζονος κλινικής σημασίας.

6) Ανάπτυξη μοντέλων ταχείας διάνοιξης υπερώας. Χρηματοδότηση από ιδιώτη ορθοδοντικό.

Περιεχόμενο & σκοπός της έρευνας: Καλύτερη κατανόηση της μηχανικής συμπεριφοράς των ιστών. Βελτιστοποίηση των συμβατικών τεχνικών.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Χρ. Προβατίδης

Συμμετέχοντες:

Χρ. Προβατίδης

Δημ. Βενετσάνος

Βασ. Γεωργιόπουλος

Ιωάννης Κουκούλης

Κλειώ Βόσου

Ευάγγελος Θεοδώρου

Φορέας του έργου:

Ευρωπαική Ένωση

ΕΜΠ

ΓΓΕΤ

Χρηματοδότης:

Αχ. Γιώτας ΕΠΕ, και άλλες εταιρείες

Έναρξη – Λήξη, Διάρκεια έργου:

1993-1995

1999-2001

2002-2003

2002-2006

2006-2009

Μεθοδολογία:

Αξονικές τομογραφίες, ανάπτυξη μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων.

Αποτελέσματα:

Λογισμικό για την προσομοίωση ορθοδοντικών μετακινήσεων. Βελτίωση θεραπείας καταγμάτων πτέρνης.

Δημοσιεύσεις:

1. Ch. Provatidis and N. Toutountzakis, A critical review of older and contemporary applications of biomechanical methods in orthodontics, Hellenic Orthodontic Review, 1, 1998, pp.27-49.

2. Ch. Provatidis, Numerical estimation of the enters of resistance and rotation in orthodontic tooth movements, Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering, 2, 1999, pp.149-156.

3. Ch. Provatidis & Α. Kanarachos, Boundary-type hydrodynamic analysis in tooth movement, Engineering Analysis with Boundary Elements, 24/9, 2000, pp.661-669.

4. Ch. Provatidis, A comparative FEM-study of tooth mobility using isotropic and anisotropic models of the periodontal ligament, Medical Εngineering & Physics, 22/5, 2000, pp.359-370.

5. Ch. Provatidis, An analytical model for stress analysis of a tooth in translation, International Journal of Engineering Sciences, 39/12, 2001, pp.1361-1381.

6.Ch. Provatidis, The role of the principal strains within the periodontal ligament of a tooth during long-term intrusion, Russian Journal of Biomechanics, Vol.6, #3, 2002, pp.38-49.

7.Ch. Provatidis, Parametric finite element analysis and closed formed solutions in orthodontics, Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering, 5(2), 2002, pp.101-112.

8.Ch. Provatidis, B. Georgiopoulos, A. Kotinas, and J.P. McDonald, On the FEM modeling of craniofacial changes during rapid maxillary expansion, Medical Engineering & Physics (in press)