Πύλη Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Προπτυχιακή εκπαίδευση

Απεικονίσεις & Θεραπευτικές Ακτινοβολήσεις Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Τομέας: Πυρηνικής Τεχνολογίας

Σκοπός – Περιοχή: Στο μάθημα γίνεται εισαγωγή στις αρχές απεικόνισης και θεραπείας με χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών και τις αντίστοιχες εφαρμογές και μηχανήματα.

Ύλη: Μηχανές ακτίνων-Χ: λειτουργία, εφαρμογές, μηχανήματα ακτινοσκοπήσεων και ακτινογραφήσεων. Εικόνα ραδιογραφίας, φίλμς, ενισχυτικές οθόνες. Αρχές τομογραφίας, τομογράφοι. Μαγνητικοί τομογράφοι. Παρασκευή και διαχείριση ραδιοφαρμάκων. Τεχνικές απεικονίσεων ΡΕΤ και SPECT. Μετρητές ολόσωμης ακτινοβολίας, γάμμα κάμερα, Scanners. Θεραπευτικές ακτινοβολήσεις. Ιατρικοί επιταχυντές: αρχές λειτουργίας, είδη, εφαρμογές. Βόμβα κοβαλτίου. Βραχυθεραπεία. Ακτινοπροστασία. Εργαστηριακή εξάσκηση.

Διδάσκων: Μάριος Ι. Αναγνωστάκης, Επίκουρος Καθηγητής

Σύγγραμμα: Βοήθημα στο Μάθημα «Απεικονίσεις και Θεραπευτικές Ακτινοβολήσεις Βιοϊατρικής Τεχνολογίας»

Εργαστήριο: Μελέτη της λειτουργίας μηχανής ακτίνων-Χ 50kV και της επίδρασης των ρυθμίσεών της στο φάσμα των εκπεμπόμενων ακτίνων-Χ.

Ώρες διδασκαλίας: 4 ώρες εβδομαδιαία

Εβδομάδες διδασκαλίας: 13 εβδομάδες ανά εξάμηνο

Εξάμηνο – Κύκλος:  8ο εξάμηνο, κατ’επιλογήν υποχρεωτικό, Κύκλος Σπουδών Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή εξέταση

Βιβλιογραφία:

1.The Physics of radiology, H.E.Johns and J.R.Cunningham, Charles C. Thomas Publisher, (Edition 4) 1983, ISBN 0-398-04669-7.

2.The Physics of Medical Imaging, S. Webb, Institute of Physics Publishing, 1996, ISBN 0-85274-349-1.

3.The Physics of radiology, A.B.Wolbarst, Prentice Hall, 1993, ISBN 0-8385-8063-7

4.Practical Nuclear Medicine, P.F.Sharp, H.G.Gemmell and F.W. Smith, Oxford Univ. Press, 1998, ISBN 0-19-262842-9.

5.Essentials of Nuclear Medicine Physics, R.A.Powsner and E.R.Powsner, Blackwell Science, 1998, ISBN 0-632-04314-8

6.Practical Radiation Protection and Applied Radiobiology, S.B.Dowd and E.R.Tilson, W.B.Saunders Company, 1999, ISBN 0-7216-7523-9

7.Biomedical Particle Accelerators, W.H.Scharf,, AIP Press, New York, 1994, ISBN 1-56396-089-3.

8.Αλληλεπιδράσεις Ακτινοβολίας & Υλης – Δοσιμετρία – Θωράκιση, Δ.Ι.Λεωνίδου, ΕΜΠ, 1984.